Rekisteri- ja tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Eventrim Oy
Nuottamiehentie 2 B
02230 Espoo

2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Kimmo Niku
kimmo.niku@eventrim.fi
Puh. +358 40 733 9829

3. Rekisterin nimi

Eventrimin asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Käyttötarkoitus

Eventrim Oy käyttää keräämiään tietoja asiakassuhteiden ylläpitoon ja hoitamiseen, asiakasviestintään sekä muihin vastaaviin tarkoituksiin. Henkilötietoja käytetään palveluiden markkinointiin ja kehittämiseen, tapahtumakutsuihin, uusasiakashankintaan sekä asiakasviestintään, jota toteutetaan mm. uutiskirjeiden avulla.

5. Rekisterin tietosisältö

Eventrim on sitoutunut noudattamaan Suomen henkilötietolakia (523/1999), tietoyhteiskuntakaarta (917/2014) sekä muuta soveltuvaa lainsäädäntöä, joka liittyy käyttäjien yksityisyyteen. Eventrim käsittelee henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti.
• Nimi
• Yritys
• Tehtävänimike
• Puhelinnumero
• Sähköpostiosoite
• Yritystiedot ja laskutustiedot (vain asiakkailta)

o Y-tunnus
o Laskutustiedot
o Tilaustiedot
o Laskutustapa
o Laskutusosoite
o Mahdolliset muut tiedot, esim. laskutusviite

• Asiakaskäyttäytymistiedot (luvat, suostumukset)
• Suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset
• Asiakkaalta saadut muut tiedot (esim. intressit, yhteydenotot, asiakaspalautteet)

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan pääsääntöisesti palveluiden hankinnan ja käytön sekä siihen liittyvän asioinnin, uutiskirjetilausten ja rekisterinpitäjän oman toiminnan yhteydessä sekä asiakkailta ja rekisteröidyiltä itseltään. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös väestötietojärjestelmästä, luottotietorekistereistä, sekä muista vastaavista tietopalveluja tarjoavista julkisista tai yksityisistä rekistereistä ja tietolähteistä sekä rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä muun muassa rekisterinpitäjän toimintoihin liittyvistä sosiaalisista medioista, joissa rekisteröityneestä henkilöstä on tietoa saatavilla.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto

Eventrim ei luovuta rekisterin tietoja säännönmukaisesti ulkopuolisille tahoille.
Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa valikoimilleen ulkopuolisille yhteistyökumppaneille. Eventrim käyttää palveluidensa toteuttamisessa EU:n alueella ja osin EU:n ulkopuolella toimivaa ulkoista yhteistyökumppania. Tästä johtuen palveluiden käyttämiseen liittyviä käyttö- ja henkilötietoja luovutetaan osittain tälle yhteistyökumppanille. Laskutuksen osalta Eventrim käyttää välillä ulkopuolista tilitoimistoa ja luovuttaa tällöin välttämättömiä asiakas- ja henkilötietoja tälle kumppanille. Rekisterinpitäjä huolehtii tällöin riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsee käsiksi vain yksi ennalta nimetty henkilö. Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa siten, että asiattomilta on niihin pääsy estetty. Henkilötietoja sisältäviin järjestelmiin on pääsy vain yhdellä nimetyllä henkilöllä, joka työssään tarvitsee kyseisiä tietoja.
Eventrim käyttää ulkoisia palveluntarjoajia, joilla ei ole pääsyä Eventrimin rekisterin sisältämiin henkilötietoihin. Kaikkien Eventrimin kanssa toimivien palveluntarjoajien kanssa huolehditaan sopimus- tai muilla järjestelyillä siitä, että yhteistyö tapahtuu tietoturva ja tietosuoja huomioiden.

9. Tarkastus- ja tiedon korjaamisoikeus

Rekisteröidyllä on lain mukaan oikeus tarkistaa Eventrimin hänestä hallussa olevat tiedot sekä vaatia tietoihin oikaisua ja poistamista. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti ottamalla yhteyttä yllämainittuun rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tai ilmoittamalla siitä kirjallisesti rekisterinpitäjän asiakaspalveluun: info@eventrim.fi.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröity voi pyytää Eventrimiä poistamaan häntä koskevat tiedot käyttäjärekisteristä. Rekisteröity voi myös kieltää Eventrimiä käyttämästä itseä koskevia tietoja asiakasviestintää, markkinointia sekä asiakastyytyväisyys- ja muita tutkimuksia varten. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti kirjallisesti ottamalla yhteyttä yllämainittuun rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tai ilmoittamalla siitä kirjallisesti rekisterinpitäjän asiakaspalveluun: info@eventrim.fi.